شیرهای دروازه ای (Penstock)

شیرهای دروازه ای (Penstock)

از سایز 150 تا3000 میلیمتر تولید می شود .

 

شیرهای دروازه ای Penstock) (