سیستم های اعلان حریق و خطر

سیستم های اعلان حریق و خطر

  • تابلوهای اعلان و اطفاء حریق
  • آشکارسازهای دودی
  • آشکارسازهای حرارتی
  • آشکار سازهای گازی
  • آشکارسازهای تشخیص شعله
  • آژیرها و چراغ های اعلان خطر