سیستم های اطفاء حریق

سیستم های اطفاء حریق

  • سیستم های دلوج و افشانه
  • سیستم های اسپرینکلر
  • سیستم های کف
  • سیستم های پودر خشک
  • سیستم های اطفاء گازی
  • سیستم های غبار آب
  • کپسول های مختلف اطفاء حریق ، پودر و کف ترکیبی
  • مونیتورهای آب ، کف و پودر
  • هایدرانت و قرقره شلنگ
  • تجهیزات ماشین آلات آتش نشانی و لوازم جانبی