شیرهای هوا(Air Valves)

- شیرهای هوا بسیار مهم و حساس برای ایمنی خط :

استفاده از شیرهای هوا از مقوله تامین ایمنی است . کارکرد صحیح و مطمئن آن برای جلوگیری از ایجاد خلاء هنگام تخلیه خط ، تخلیه هوا ، هنگام پرکردن خط و تخلیه هوا در شرایط بهره برداری ، تاسیسات و خطوط انتقال را از خطراتی که میتواند تا ترکیدگی و نابودی بخشهایی از تاسیسات بیانجامد ، محافظت مینماید . لذا بسیار حساس است و اطمینان از کیفیت آن در محافظت از کل سرمایه گذاری و تداوم خدمات ، حیاتی است .

انواع شیرهای هوا به قرار زیر است :

- Single قطر 25 فشار کاری 16 بار
- Twin از قطر 50 الی 200 میلیمتر فشار کاری 10 الی 40 بار
- Air-beg زیر زمینی ، عدم لزوم استفاده از حوضچه
- فاضلابی تا سایز 200 میلیمتر
- دیسکی برای خطوط انتقال بزرگ

این شیرآلات برای تخلیه و تزریق اتوماتیک هوا در خطوط لوله ، تاسیسات و شیرخانه ها کاربرد دارد ، طراحی کم حجم و کم وزن ، سطح مقطع بزرگ جهت تخلیه و تزریق هوا در احجام بیشتر با پوشش داخلی Enamel و پوشش خارجی Epoxy ، حداقل فشار کاری 0.2 بار ( 2 متر ستون آب ) از مزایای آن به شمار میرود . این شیر برای آب دریا نیز عرضه میگردد .

در صورتیکه احجام زیاد هوا باید تخلیه گردد شیرهوای دیسکی پاسخ مناسب خواهد بود .

 

 

شیرهای هوا ساده ولی حساس