شیرهای سوزنی(Needle Valves)

-شیرهای سوزنی(Needle Valves) :

این شیر آلات کنترلی بر خلاف اکثر شیرآلات قطع و وصل و کنترلی ، آب را در جهت جریان آن و نه عمود بر آن قطع و یا کنترل می نماید . این ویژگی ساده در عمل انعطاف و توان این شیر را در برابر فشارهای بالا آن چنان افزایش میدهد که بسیاری مشکلات را میتوان به راحتی و به ارزانی از پیش روی برداشت .

برای مثال با این نوع شیرآلات میتوان فشار های زیاد را دریک مرحله کاهش داد و دبی را درمحدوده مورد نظرکنترل نمود. بر اساس تجربه طولانی ، مطالعات نظری ، آزمایشگاهی و عملی ،کارکرد شیر آلات با ارائه منحنی کاویتاسیون که بیانگر رفتار آن در شرایط خاص پروژه است ، تضمین میگردد . با توجه به محاسبه این نوع شیر برای شرایط خاص هر پروژه تنها با یک شیر ، این دو پارامتر کنترل میشوند و در نتیجه استفاده از دو شیر و یا بیشتر برای کاهش فشار و تنظیم دبی در محدوده مورد نظر ضروری نیست . بعلاوه با استفاده از این شیر و عملگرهای مختلف اعم از برقی ، هیدرولیکی و پنوماتیکی و سیستمهای PLC امکانات وسیعی برای اتوماسیون در بسیاری زمینه های کنترلی فراهم می آید .

در این نوع شیر ، پدیده کاویتاسیون با روشهاو وسایل خاص تحت کنترل قرار میگیرد به شکلی که به شیر و تجهیزات مجاور آسیبی وارد نیاید .

کاربرد موثر این شیر در خطوط انتقال آب ، سدها ، مخازن ذخیره و بسیاری کاربردهای دیگر به اثبات رسیده است این شیر از قطر 100 الی 2000 میلیمتر و فشار کاری 10 الی 160 بار تولید و عرضه میگردد.

 

 

شیرهای سوزنی(Needle)