مشاوره و خدمات فنی و مهندسی

مشاوره و خدمات فنی در پروژه های مختلف انجام می گیرد که بسته به مورد نوع آن متفاوت می باشد . به عنوان مثال    می توان پروژه های آب و فاضلاب و اعلام و اطفاء حریق را نام برد . خدمات فنی این شرکت به سه دسته کلی تقسیم میشود به شرح ذیل :

  • مشاوره و خدمات فنی قبل و پس از مناقصه و همچنین در کنار پیمانکاران .
  • خدمات فنی و نظارت جهت پیش راه اندازی ، راه اندازی ، دوره گارانتی و پیشتیبانی فنی پس از آن.
  • خدمات مدیریت شده مهندسی با استفاده از منابع خارج از شرکت برای افزایش بهره وری و تهیه تجهیزات صنعتی مناسب .