مشاوره و خدمات فنی قبل و پس از مناقصه

مشاوره و خدمات فنی قبل و پس از مناقصه و همچنین در کنار پیمانکاران

عموما در پروژه های مهم ارائه مشاوره در زمان طراحی از دیدگاه سازنده و در پرتو تجارب تخصصی آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است . این امر در بهبود کیفیت کار و نتایج نهایی موثر بوده و سرعت و کیفیت انجام پروژه را بهبود و موجب افزایش بهره وری می گردد .

لذا از مشاورین،پیمانکاران و کارفرمایان محترم دعوت می گردد در پروژه های مهم خود از تجربیات شرکت آرون استفاده نمایند .