خدمات فنی و نظارت جهت پیش راه اندازی دوره گارانتی

خدمات فنی و نظارت جهت پیش راه اندازی ، راه اندازی ، دوره گارانتی و پشتیبانی پس از آن

جهت بهره وری صحیح و موثر از سیستم ها ، دقت جدی در مراحل نصب ، پیش راه اندازی و راه اندازی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است . لازم به ذکر است اغلب اشکالات و خطراتی که در سال های بهره برداری پروژه ها پیش می اید ناشی از نقصان در رعایت اصول فنی در مرحله نصب و راه اندازی تجهیزات است .
لذا از پیمانکاران محترم دعوت می گردد از تجربیات تخصصی این شرکت در مراحل کاری فوق استفاده نموده ، پروژه های خود را از ضریب ایمنی بهتری بهره مند سازند .